Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Creamy Concepts: de besloten vennootschap Creamy Concepts B.V. (KVK-nummer 86053957), gevestigd te Sittard;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Creamy Concepts opdracht heeft gegeven tot de levering of vervaardiging van goederen of dan wel het verrichten van diensten.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en alle offertes of aanbiedingen van Creamy Concepts. Door het sluiten van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, dan wel derden zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten met Creamy Concepts, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden van toepassing zullen zijn.

2.3. Voor zover zou blijken dat een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan nietig zouden zijn laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen of onderdelen van artikelen onverlet. Partijen zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.4. Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, behoudens schriftelijk en in een uitzonderlijke situatie. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dergelijke uitzonderingssituatie onverminderd van toepassing.

2.5. Creamy Concepts behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Creamy Concepts zijn vrijblijvend, tenzij Creamy Concepts schriftelijk heeft vermeld dat deze handelingen niet vrijblijvend zijn. Hier kan de opdrachtgever geen rechten aan ontlenen.

3.2. De van een aanbod, offerte, advies, prijsopgave, begroting, voorcalculatie deel uitmakende technische specificaties en tekeningen hebben het karakter van een aanduiding bij benadering. Hier kan de opdrachtgever geen rechten aan ontlenen.

3.3. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Creamy Concepts niet tot het sluiten van een overeenkomt met de opdrachtgever.

3.4. Overeenkomsten met Creamy Concepts komen slechts tot stand door mondelinge toezegging, danwel door ondertekening door de opdrachtgever van een door Creamy Concepts opgestelde overeenkomst of aanbod, dan wel door schriftelijke vastlegging door Creamy Concepts van de met opdrachtgever gemaakte afspraken, dan wel door het verrichten van de door opdrachtgever verzochte werkzaamheden.

3.5. Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden, tenzij Creamy Concepts uitdrukkelijk anderszins aangeeft.

3.6. Creamy Concepts heeft het recht door de opdrachtgever aangeleverde items, waaronder doch niet uitsluitend teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van internet.

Artikel 4: Annulering

4.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Creamy Concepts met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij/ zij de hierdoor voor Creamy Concepts ontstane schade vergoedt, met een minimum van 10% van de overeengekomen prijs. Onder deze schade worden onder andere begrepen de door Creamy Concepts geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Creamy Concepts reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

4.2. Bij annulering van een fotografie opdracht is de opdrachtgever een vergoeding van 25% verschuldigd, indien de opdracht minder dan 24 uur voor de opdracht geannuleerd wordt.

Artikel 5: Prijs

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Creamy Concepts niet verplicht de dienst en/of het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5.2. De prijs die Creamy Concepts voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren.

Artikel 6: Prijswijzigingen

6.1. Creamy Concepts is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer zich een kostenverhogende omstandigheid na het sluiten van de overeenkomst voordoet.

6.2. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopieën, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Creamy Concepts tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

6.3. Creamy Concepts is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen, indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van beeldmateriaal, foto’s, werktekeningen, modellen, tekst en van zet-, druk- en andere proeven. Creamy Concepts zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie niet althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

6.4. Creamy Concepts is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te verhogen met de wettelijke indexering.

6.5. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever periodiek te betalen bedragen, geldt dat Creamy Concepts gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving de geldende prijzen en tarieven periodiek aan te passen. Aanpassingen zullen gelden met inachtneming van tenminste één maand na de schriftelijke kennisgeving. De opdrachtgever kan, indien hij/zij niet akkoord is met de prijswijziging, de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Betaling

7.1. De opdrachtgever voldoet een aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en voor het aanvangen van de werkzaamheden, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

7.2 De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de voortgang bekeken kan worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

7.3. Drukwerk dient 100% vooraf voldaan te worden. Pas na de betaling zal Creamy Concepts overgaan tot bestelling van het drukwerk.

7.4. Facturering van onderhoudskosten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen geschiedt per jaar vooraf, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Creamy Concepts verstuurt jaarlijks een factuur betreffende de kosten van het aankomende jaar. Betaling dient voldaan te worden binnen 14 dagen na datum jaarlijkse factuur.

7.5. Een maand na laatste facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

7.6. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de in de overeenkomst of factuur vermelde betalingscondities. Op de factuur of overeenkomst staat normaliter een betalingstermijn van 14 dagen vermeld. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

7.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.8. Creamy Concepts heeft het recht om bij niet tijdige betaling de werkzaamheden/ dienstverlening onmiddellijk op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever zal voorafgaand aan de opschorting hiervan op de hoogte worden gesteld. De opdrachtgever wordt alsdan ook op de hoogte gesteld van de tekortkoming welke ten grondslag ligt aan de opschorting.

7.9. Creamy Concepts heeft het recht om bij een flinke nalatige betaling (openstaande vordering van meer dan 60 dagen) de werkzaamheden/ dienstverlening onmiddellijk te beëindigen. Creamy Concepts zal minimaal twee keer verzoeken om betaling. Het stopzetten van de dienstverlening heeft ook betrekking op de onderhoudscontracten, online marketing abonnementen, detachering, hosting, support en aangeboden e-maildiensten.

7.10. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.11. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de opdrachtgever vermeld dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Onderhoudscontracten

8.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

 • Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk;
 • Periodieke back-ups van de website;
 • Updaten van de back-end van de website op het moment dat deze een bewezen meerwaarde met betrekking tot veiligheid, snelheid, vindbaarheid of weergave heeft;
 • In geval van een calamiteit (hack of server offline) zullen wij binnen 24 uur overgaan tot het verhelpen van deze calamiteit. Wij kunnen echter niet garanderen dat de calamiteit ook daadwerkelijk binnen 24 uur is opgelost.

Artikel 9: Webhosting contracten

9.1. Creamy Concepts zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:

 • een correcte domeinregistratie en de verlenging hiervan;
 • het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten;
 • het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
 • een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.

9.2. Creamy Concepts is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Creamy Concepts te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Creamy Concepts ontstaat.

9.3. Creamy Concepts verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van Creamy Concepts. Dit om de contactgegevens van de opdrachtgever te beschermen tegen publicatie in de WHOIS dienstverlening. Creamy Concepts treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert in deze geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.

9.4. Creamy Concepts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

9.5. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Creamy Concepts zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.

9.6. Creamy Concepts is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

9.7. Creamy Concepts heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).

9.8. Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is Creamy Concepts gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Creamy Concepts mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

9.9. Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/ of gehackt is, heeft Creamy Concepts het recht om de website verwijderen. Tegen betaling van een vergoeding kan Creamy Concepts verzocht worden om dit probleem op te lossen, maar Creamy Concepts is hiertoe nimmer verplicht.

9.10. Creamy Concepts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mailverkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. Creamy Concepts tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.

9.11. Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van Creamy Concepts verloopt, wordt automatisch en handmatig gescand op SPAM en virussen. Mocht een bericht gemarkeerd worden als SPAM of een virus bevatten, dan heeft Creamy Concepts het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hierover in te lichten.

9.12. Indien Creamy Concepts ervoor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan Creamy Concepts het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen gerestitueerd. De opdrachtgever heeft dan het recht om de websitebestanden en bijhorende databases op te vragen bij Creamy Concepts. Creamy Concepts is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.

Artikel 10: Betaald adverteren

10.1. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.

10.2. Creamy Concepts kan geen garanties doen omtrent (de instandhouding van en verkrijging van) posities in zoekmachines zoals Google. Voor zover door Creamy Concepts vooraf in een marketing scan of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van advertentiecampagnes, zijn dit slechts schattingen en binden deze Creamy Concepts niet.

Artikel 11: Uitvoering van de overeenkomst

11.1. Creamy Concepts zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Creamy Concepts zullen worden nagestreefd.

11.2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Creamy Concepts steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

11.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Creamy Concepts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Creamy Concepts worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Creamy Concepts zijn verstrekt, heeft Creamy Concepts het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

11.4. Creamy Concepts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Creamy Concepts kenbaar behoorde te zijn. De opdrachtgever vrijwaart Creamy Concepts voor eventuele aanspraken van derden ter zake het in dit artikel bepaalde.

11.5. Creamy Concepts zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

11.6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Creamy Concepts het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Creamy Concepts hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

11.7. Indien door Creamy Concepts of door Creamy Concepts ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Creamy Concepts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 12: Duur en beëindiging

12.1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie, hosting en SSLcertificaten kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar, telkens met een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

12.2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en een opzegtermijn van één maand. Deze contracten worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar, met wederom een opzegtermijn van één maand.

12.3. Creamy Concepts kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Creamy Concepts gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

12.4. Creamy Concepts heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Creamy Concepts niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Creamy Concepts zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Creamy Concepts kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 13: Zet-, druk- en andere proeven

13.1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Creamy Concepts ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Creamy Concepts terug te zenden.

13.2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Creamy Concepts de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

13.3. Creamy Concepts is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedkeurde of gecorrigeerde proeven.

13.4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 14: Termijn van levering

14.1. Een door Creamy Concepts opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Creamy Concepts is, bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Creamy Concepts ook binnen deze redelijke termijn niet is nagekomen.

14.2. De binding van Creamy Concepts aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging(en) in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging(en) of het geringe oponthoud Creamy Concepts in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

14.3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Creamy Concepts gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Creamy Concepts mogelijk te maken.

14.4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen (uiterste) termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Creamy Concepts noodzakelijk is. Creamy Concepts is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Creamy Concepts de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Creamy Concepts. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

15.2. Alle door Creamy Concepts in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Creamy Concepts totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst met Creamy Concepts volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.

15.3. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van Creamy Concepts niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.

15.4. Alle door Creamy Concepts ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Creamy Concepts voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

15.5. Door Creamy Concepts of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Creamy Concepts.

15.6. Mocht er gebruik zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

15.7. Creamy Concepts zal door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder.

15.8. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 7 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

15.9. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Creamy Concepts van kopie, een tekening, een print, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens de bewaring door de Creamy Concepts worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Creamy Concepts op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

Artikel 16: Derden

16.1. Creamy Concepts is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Creamy Concepts doorgevoerd.

16.2. Creamy Concepts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant

16.3. Creamy Concepts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Creamy Concepts geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 17: Overmacht

17.1. In geval van overmacht is Creamy Concepts bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen en zonder dat Creamy Concepts gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn.

17.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder dient mede te worden verstaan weersomstandigheden waardoor Creamy Concepts haar werk niet kan uitvoeren.

17.3. Indien Creamy Concepts bij het intreden van de overmacht reeds voor een gedeelte aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd de reeds geleverde dienst afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 18: Uitsluiting aansprakelijkheid

18.1. De totale aansprakelijkheid van Creamy Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid. Indien uitsluiting van de aansprakelijkheid niet redelijk wordt geacht, dan is de aansprakelijkheid van Creamy Concepts beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), verminderd met het eigen risico van de verzekering. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

18.2. Aansprakelijkheid van Creamy Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts, indien de opdrachtgever Creamy Concepts onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, met daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Creamy Concepts ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Creamy Concepts meldt.

18.3. De opdrachtgever vrijwaart Creamy Concepts voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Creamy Concepts direct of indirect.

18.4. De aansprakelijkheid van Creamy Concepts voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

18.5. Creamy Concepts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

18.6. Ondanks het feit dat Creamy Concepts de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Creamy Concepts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door Creamy Concepts. Creamy Concepts is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Artikel 19: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 20: Privacybepaling

20.1. Creamy Concepts verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend om haar diensten te kunnen verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling en de persoonsgegevens worden (m.u.v. aan betrokken derden bij de dienstverlening) niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend, tenzij op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever. Creamy Concepts bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De gegevens van de opdrachtgever wordt enkel aan een derde verstrekt indien noodzakelijk voor de dienstverlening (bv. het drukwerk).

20.2. Creamy Concepts verplicht zich jegens de opdrachtgever om strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de opdrachtgever

20.3. De opdrachtgever kan een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming indienen. Op eerste verzoek ontvangt de opdrachtgever de contactgegevens. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van de persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met mevrouw Wauben via info@creamy-concepts.nl.

Artikel 21: Toepasselijk recht

21.1. Op alle overeenkomsten met Creamy Concepts is het Nederlands recht van toepassing.

21.2. De bevoegde rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen partijen ontstaan uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 22: Kennisneming algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2022 en liggen ter inzage bij KVK Limburg.
 • Deze algemene voorwaarden worden met de offerte of opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever gestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan opdrachtgever toegezonden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website van de leverancier www.creamy-concepts.nl.